تبلیغات
زیست شناسی ● BioZist - محلول هاو معرف های آزمایشگاه زیست شناسی
طرز تهیه ی محلول هاو معرف های مختلف در آزمایشگاه زیست شناسی

طرز تهیه ی محلول هاو معرف های  مختلف
 ۱- آب آهک

 طرز تهیه: ۵گرم اکسید کلسیم رادر۱۵۰میلی لیتر آب حل کنید. این محلول کدر، شیرآهک نامیده می شود. شیر آهک را با کاغذ صافی، صاف کنید. محلول صاف شده كه کاملاً شفاف است، آب آهک است.

كاربرد:شناسائی co۲ در هوای بازدمی وغیره


  ۲- محلول ید

 طرز تهیه: ۲۵/۰ گرم ید جامد را در ۱۰۰سی سی الکل صنعتی حل می کنیم.

 كاربرد: برای رنگ آمیزی سلول های پوششی دهان و تست نشاسته


۳- ایزوپروپیل الكل

 طرز تهیه:از محلول۵۰٪ این محلول تهیه می شود

 كاربرد: پاك كردن لنز عدسی میكروسكوپ هاوتهیه محلول ها


 ۴- محلول تورنسل

 طرز تهیه: یک گرم تورنسل را در کمی آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به ۱۰۰سی سی می رسانیم.

كاربرد: معرف اسیدهاو بازها


 ۵- محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

 طرز تهیه: یک دهم گرم آن را در۱۰۰سی سی آب مقطرحل می کنیم

 كاربرد: معرف اسید و بازها


 ۶- محلول فنل فتالئین

 طرز تهیه: ۲گرم پودر فنل فتالئین رادر۵۰سی سی الکل حل کرده وبا آب مقطر به۱۰۰سی سی می رسانیم.

كاربرد: معرف اسید و بازها


6+1- محلول نیترات نقره

 طرز تهیه: یک گرم پودر نیترات نقره را در۱۰۰سی سی آب مقطرحل میكنیم (نگهداری در شیشه های تیره )

 كاربرد: برای شناخت نمک درعرق- آب معمولی و...


 ۷- چسب نشاسته

 طرز تهیه: یک گرم نشاسته را در ۱۰۰سی سی آب مقطر ریخته و بهم می زنیم. سپس تا نقطه جوش حرارت داده و توسط کاغذ صافی، صاف می کنیم.


 ۸- آب ژاول

 طرز تهیه: در یک شیشه مقداری پر منگنات پتاسیم ریخته و دهانه شیشه را به وسیله چوب پنبه دو سوراخه می بندیم .از یکی از سوراخ های آن بوسیله بورت شیر دار که در آن اسید کلرید ریک ریخته ایم اسید به پر منگنات اضافه می کنیم. از سوراخ دیگر چوپ پنبه لوله خمیده ای عبور می دهیم که سر دیگر آن در داخل سود سوز آور در داخل یک ارلن وارد شود. اسید با پر منگنات کلر آزاد کرده است و کلر با سود سوز آور ترکیب شده و هیپو کلرید سدیم می دهد.

 كاربرد: برای از بین بردن ترکیبات داخل سلول


 ۹- محلول سولفات مس

 طرز تهیه: یک گرم سولفات مس (کات کبود) را در ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل می کنیم .

كاربرد: برای شناخت پروتئین


۱۰- سولفات مس بدون آب

 طرز تهیه: حدود ۵ گرم سولفات مس آبی رنگ را در یک لوله آزمایش ریخته و روی شعله آن قدر حرارت می دهیم تا پودر آبی رنگ سفید شود .


 ۱۱- سولفات مس ۰۱/۰٪

 طرز تهیه: ۱/۰گرم سولفات مس بدون آب رادریك لیتر آب حل كنید

كاربرد: بعلت سمی بودن برای از كار انداختن آغازیان (سرعت حركت پارامسی راكم می كند)


 ۱۲- محلول سود ۱۰٪

 طرز تهیه: ۱۰ گرم سود جامد را با ترازو وزن کرده سپس آنرا در۱۰۰میلی لیتر آب مقطر حل کرده و خوب بهم می زنیم .

كاربرد: برای تست پروتئین


۱۳- محلول پتاس ۵٪

 طرز تهیه: ۲۵گرم پتاس جامد را وزن کرده و آن را در ۵۰۰ سی سی آب حل می کنیم.                                   

   كاربرد: برای جذبco۲ (طراحی آزمایش تأثیرco۲  درفتوسنتز)


طرز تهیه ی محلول هاو معرف های  مختلف


۱۴- اسید کلریدریک ۵/۰نرمال

 طرز تهیه: ۵۰۰ سی سی آب مقطر را با ۵/۲۱ سی سی اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.


۱۵- تهیه اسید کلریدریک یک نرمال

 طرز تهیه: ۱۰۰سی سی آب مقطر را با۱/۸ سی سی اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.


۱۶- محلول اسید كلریدریك

 طرز تهیه: ۱۸ میلی لیتر اسید کلرید ریک را در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل می كنیم

 كاربرد: بافت های گیاهی


۱۷- محلول اسید بوریك ۲ درصد

 طرز تهیه: ۲گرم را اسید بوریك در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل می كنیم


۱۸- محلول كربنات سدیم۵/۰ درصد

 طرز تهیه: ۵/۰گرم كربنات سدیم را در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل می كنیم


۱۹- تهیه محلول بیکربنات سدیم ۵درصد

 طرز تهیه: ۵گرم بیكربنات سدیم جامد را در ۱۰۰ سی سی آب حل می کنیم. 


                                  

۲۰- تهیه محلول بیکربنات پتاسیم ۵درصد

 طرز تهیه: ۵گرم بیکربنات پتاسیم را در ۱۰۰سی سی آب مقطر حل می کنیم.

 كاربرد: برای دفع Co2


۲۱- تهیه برم تیمول آبی

 طرز تهیه: ۵/۰گرم پودر برم تیمول را در نیم لیتر آب مقطر حل کرده و یک یا دو قطره آمونیاک به آن اضافه می کنیم.محاول حاصل آبی تیره است. ( محلول ذخیره است.)برای ساختن محلول كار ۲۰ قطره در یك لوله آزمایش كافی است.

كاربرد: معرف وجود CO2( كه در حضور این گاز به رنگ زرد مایل به سبز در می آید وبا حضور اكسیژن به رنگ آبی تغییر رنگ می دهد)


 ۲۲- محلول 1% گلوکز

 طرز تهیه: یک گرم گلوکز را به مقداری آب اضافه کرده و حجم آن را به۱۰۰ سی سی می رسانیم.

كاربرد:برای شناسائی گلوگز


۲۳- محلول 2/0% گلوکز

 طرز تهیه: 2/0 گرم گلوکز را به مقداری آب اضافه کرده و حجم آن را به۱۰۰ سی سی می رسانیم

كاربرد:برای شناسائی گلوگز


۲۴- محلول 2/0% ساكارز

 طرز تهیه: 2/0 گرم ساكارز را به مقداری آب اضافه کرده و حجم آن را به۱۰۰ سی سی می رسانیم

كاربرد:برای شناسائی دی ساكارید(قند را ابتدا باید هیدرولیز كرد وبرای هیدرولیز قنداز اسید كلریدریك استفاده می كنیم)


۲۵- محلول ۲۰ درصد ساكارز

 طرز تهیه: ۲۰ گرم ساكارز را در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل می كنیم


۲۶- محلول2/0% نشاسته

 طرز تهیه: ۲/۰ گرم نشاسته را در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل می كنیم


۲۷- محلول 2/0% فروكتوز

 طرز تهیه: ۲/۰ گرم فروكتوز را به مقداری آب اضافه کرده و حجم آن را به۱۰۰ سی سی می رسانیم


۲۸- محلول پپسین

 طرز تهیه: ۲گرم پودر پپسین رادر۵۰سی سی آب درون یک بشر کوچک حل می کنیم.


۲۹- محلول پپسین ۵/۰ %

طرز تهیه:   5/0گرم پودر پپسین را در۱۰۰ میلی لیتر آب حل می كنیم


۳۰- تهیه اسید کلریدریک رقیق

 طرز تهیه: اسید کلریدریک 37% را توسط یک استوانه مدرج برداشته داخل بشر حاوی ۱۵۰ سی سی آب مقطر می ریزیم .

كاربرد: این اسید برای آزمایش هضم پروتئین می باشد .


 ۳۱- محلول اوره  یك درصد

طرز تهیه: یك گرم اوره را در ۱۰۰ میلی لیترآب حل می كنیم


۳۲- محلول اسید استیك ۳۳ درصد

طرز تهیه:  ۳۳میلی لیتر اسید استیك را در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل می كنیم


طرز تهیه ی محلول هاو معرف های  مختلف


۳۳- محلول ۱۰% کلرور کبالت

طرز تهیه: ۱۰ گرم بلور کلرور کبالت را در ۱۰۰ سی سی آب مقطرحل و پس از آن محلول را صاف می کنیم

كاربرد: برای تشخیص تعرق( مشاهده اثر روزنه ها ) در گیاهان

كاغذ آغشته به محلول را گذاشته تا خشك شود كه به رنگ آبی در می آید ودر روی برگ جاهای تعرق روزنه ها قرمز رنگ می شود(در غلظت كم صورتی رنگ می شود)


۳۴- تهیه سود رقیق

طرز تهیه: ۴گرم سود را در مقداری  آب حل کرده و حجم آن را به یک لیتر می رسانیم .

كاربرد: برای هضم پروتئین ها


۳۵- تهیه معرف تالن (محلول نیترات نقره آمونیاکی)

طرز تهیه: به ۳سی سی محلول نیترات نقره ۳ قطره محلول سود اضافه کنید . رسوب قهوه ای رنگ  Hg2o  تولید می شود .سپس محلول آمونیاک به آن بیافزایید تا رسوب حل شود .


 ۳۶– استیك الكل

طرز تهیه: ۲۵میلی لیتر اسید استیك گلاشیال ( یخی ) به اضافه ۷۵ میلی لیتر الكل صنعتی یا اتانول.


۳۷– كاغذ PTC  : آزمایش چشایی

 طرز تهیه: از پودر خشك ماده فنیل تیوكاربامید محلول یك در هزار تهیه می كنیم، سپس كاغذ صافی را به صورت باریكه ای ۱×۵ سانتیمتر بریده و آنها را در محلول فرو می بریم و در جایی آویزان كرده تا خشك شود.

كاربرد:استفاده درحس چشایی


۳۸- تهیه معرف بیوره

 طرز تهیه: ۴گرم سود را در۵۰۰ سی سی آب مقطر حل می کنیم سپس۳گرم سولفات مس آبدار به آن اضافه کرده پس از افزودن ۵ گرم یدور پتاسیم به محلول ۹گرم تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم اضافه کرده و خوب هم زده محلول حاصله آبی رنگ است.

توجه :در صورت ظاهر شدن رسوب سیاه یاقرمز محلول،خراب است.

 كاربرد:معرف پروتئین (درمجاورت محلول آبی پروتئین به رنگ بنفش در می آید


 ۳۹- محلول جهت شمارش گلبول های قرمز

  طرز تهیه :  ۱/۰ گرم نمک طعام ، ۵/۳ گرم سولفات سدیم ، ۲۵/۰گرم کلرور جیوه ، حجم آن ها را با  آب مقطر به ۱۰۰ سی سی می رسانیم .


۴۰- محلول رقیق كننده گلبول های قرمز خون= محلول هاین

  طرز تهیه  :   ۵/۱۲ گرم سولفات سدیم را در ۱۰۰ میلی لیتر اب حل وسپس به آن ۳/۳۳میلی لیتر اسید استیك گلاسیال اضافه می كنیم وحجم محلول را به ۲۰۰میلی لیتر می رسانیم

 كاربرد:رقیق كردن خون،شمارشRBC


۴۱- محلول رقیق كننده گلبول های سفید خون= محلول لازایس

   طرز تهیه :   ۲ میلی لیتر اسید استیك گلاسیال را در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل وسپس یك میلی لیترمحلول ۵/۰درصد متیلن بلو به آن اضافه می كنیم

 كاربرد: رقیق كردن خون،شمارشWBC


۴۲- تهیه معرف شیف

 طرز تهیه: ۱/۰گرم فوشین در ۱۰۰ سی سی آب مقطر به این محلول گاز  so2 سولفیت سدیم و کمی  Hcl  اضافه می کنیم .


 ۴۳- تهیه محلول لوکاس

 طرز تهیه: ۱۷گرم کلرید روی بدون آب مذاب شده را در ۵/۱۱ میلی لیتر محلول  Hcl ۳۷ ٪حل کرده و به هم زده و بعد در دسیکاتور خشک شده و دیگر بخارات اسید از آن بلند نشود استفاده می کنیم.

 كاربرد: برای تشخیص انواع الکل ها


۴۴- تهیه محلول بندکیت

 طرز تهیه: ۱۷۳ گرم نیترات سدیم و ۱۰۰گرم کربنات  سدیم بی آب را در۸۰۰ سی سی آب مقطر به کمک گرما حل می کنیم .در صورت لزوم از صافی می گذرانیم و حجم محلول را به ۸۵۰میلی لیتر می رسانیم در ظرف دیگری ۳/۱۷ گرم سولفات مس متبلوررا در ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل کرده به تدریج  به محلول اول اضافه می کنیم و حجم محلول را به یک لیتر می رسانیم

كاربرد: معرف قند های احیاء كننده كه تولید رسوب قرمز آجری می شود.(مونوساكارید ها ،مالتوز ولاكتوز)

۵ میلی لیتر ازمحلول بندیكت به محلول مورد نظر می ریزیم ومحلول را حرارت می دهیم تا بجوشد وتولید رسوب قهوه ای آجری رنگ ملاكی برای شناسایی قند ساده مثل گلوكز است توجه :ساكارز قند احیاء كننده نیست


۴۵- تهیه فهلینک

 طرز تهیه:

محلول : a

۶/۳۴ گرم سولفات مس متبلور را در مقدار کمی آب مقطر به کمک حرارت حل کرده و حجم آن را به۵۰۰ سی سی می رسا نیم.(اگر محلول كدر بود یكی دو قطره اسید سولفوریك غلیظ به آن اضافه می كنیم)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محلول :b

۱۷۳ گرم تارتارات سدیم پتاسیم (نمک راشل) را در کمی آب حل کرده و ۱۰۰سی سی سود ۱۵% بدان می افزائیم و حجم محلول را به ۵۰۰سی سی  می رسانیم.

 كاربرد: برای شناسائی هیدرات های كربن (محلول گلوكز به رنگ سبز در می آید)


 ۴۶- محلول گیمسا

 طرز تهیه: یک گرم پودر گیمسا را با ۶۰ سی سی گلیسیرین مخلوط نموده و به مدت یک ساعت در گرم خانه ۶۰ درجه گرما نگهداری می کنیم. پس از خروج ۶۶سی سی الکل متیلیک ۹۷درجه به آن اضافه می کنیم. این محلول به نام محلول ذخیره گیمسا است . به هنگام استفاده ۵/۲ سی سی از این محلول را با ۳میلی لیترالکل متیلیک مخلوط کرده و ۱۰۰ سی سی آب مقطر به آن اضافه می کنیم.

كاربرد: برای رنگ آمیزی گلبول های سفید (هسته به رنگ بنفش در می آید)


 ۴۷- محلول فوشین قلیایی

 طرز تهیه: یک گرم فوشین قلیایی را در ۱۰۰سی سی آب مقطر به آن حل می کنیم.

 كاربرد: برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت ۵ ثانیه (قرمز رنگ)


۴۸- محلول فوشین آمونیاكی

 طرز تهیه: مقداری محلول آمونیاك را در الكل ۹۶درجه حل میكنیم قطره قطره آمونیاك اضافه كرده تا بی رنگ شود

 كاربرد:رنگ آمیزی كوتین وچوب پنبه(قرمز رنگ)


۴۹- محلول فوشین اسید

 طرز تهیه: یك گرم رنگ خشك فوشین را در محلول الكل ۵۰% حل می نمائیم


  ۵۰- محلول کارمن زاجی

 طرز تهیه: به مدت ۲-۱دقیقه در یک بشر ۴ گرم زاج پتاس(زاج آمونیاكی) در ۱۰۰میلی لیترآب حل می کنیم و بوسیله چراغ الکلی آن را به جوش می آوریم سپس یک گرم کارمن قرمز را در هاون سائیده به زاج در حال جوش اضافه می کنیم.۲۰دقیقه بجوشد و پس از سرد شدن آن را با کاغذ صافی، صاف کرده و چند قطره اسید فنیک (برای جلوگیری از فساد) به آن اضافه می کنیم.

كاربرد: برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت ۱۵دقیقه (قرمز آلبالوئی)


۵۱-كارمن بدون زاج

 طرز تهیه: ۲ گرم كارمن بدون زاج رادر۳۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل وسپس حرارت ملایم می دهیم وبعد آنقدر زاج سفید(سولفات مضاعف آلومینیم پتاسیم)می افزایم تا رنگ قرمز تیره گردد ،بعد صاف  می كنیم(دوام بیشتری دارد)

 كاربرد:رنگ آمیزی پارانشیم گیاهی ودستجات آوند آبكش


۵۲- محلول لوگل

 طرز تهیه: ۶ گرم یدید پتاسیم(یدور پتاسیم ) را در۲۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل كرده، بلورهای ید را به آن افزوده( 3 گرم) و آنگاه به كمك آب مقطر حجم را به یك لیتر می رسانیم

 - لازم است محلول مزبور ۲۴ساعت قبل از به كاربردن تهیه شود، چون ید به آرامی در آب حل می شود.

- محلول لوگل را می توان در شیشة موادشیمیایی قهوه ای رنگ تا مدتی در آزمایشگاه نگهداری كرد.(در اثر نوربی رنگ می شود)

 كاربرد: برای تست نشاسته(آبی تیره)، بی حرکت کردن تاژکداران و مشخص کردن هسته درسلول های

  روپوست


طرز تهیه ی محلول هاو معرف های  مختلف


۵۳- تهیه آبی تولوئیدین

 طرز تهیه: نیم گرم پودر آن را در۱۰سی سی آب مقطر حل می کنیم.

 كاربرد: برای رنگ آمیزی کرو موزوم ها


۵۴- تهیه استو کارمن

 طرز تهیه: یك گرم كارمن را با ۴۵ میلی لیتراسید استیك مخلوط كرده و آب مقطر اضافه كرده تاحجم آن به۱۰۰میلی لیتر برسد ، مخلوط را تادرجه جوش حرارت داده و سپس سرد و صاف می كنیم.

 كاربرد: برای رنگ آمیزی کروموزم ها وهسته سلول ها


۵۵- تهیه بلودومتیلن(متیلن بلو)

 طرز تهیه:  نیم گرم پودر تجاری بلودومتیل را در یک لیتر آب مقطر حل می کنیم.

كاربرد: برای رنگ آمیزی بافت های مرده(چوب)،در سلول های جانوری برای رنگ آمیزی سیتوپلاسم وهسته


۵۶- تهیه سبز ید

طرز تهیه: یک گرم سبز ید را در۱۰سی سی الکل ۷۰ درجه حل می کنیم.

كاربرد: برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در۳۰ثانیه


۵۷- تهیه محلول قرمز کنگو

طرز تهیه: یک گرم پودر آن را در ۱۰۰سی سی آب مقطر حل می کنیم.

كاربرد: برای رنگ کردن بافت های سلولزی (در مدت ۱۵ دقیقه سلولز به رنگ قرمز یا نارنجی در می آید)

در پایان كار نمونه ها را با آب مقطر وسپس با الكل ۹۰%شستشو می دهیم


۵۸- تهیه قرمز خنثی

طرز تهیه: یک گرم پودر آن را با ۱۰۰ سی سی آب مقطر مخلوط کرده و به هم زده تا محلول یک در صد بوجود بیاید .

 كاربرد: برای مشاهده واکوئل ها درپارامسی


۵۹- محلول سبز متیل  یا وردو متیل

طرز تهیه: یک گرم پودر تجارتی را در ۲۰ سی سی الکل ۸۰ درجه حل کرده و با آب مقطر حجم آن را به ۱۰۰ سی سی میرسانیم .

 كاربرد: برای رنگ کردن بافت های چوبی گیاهان در مدت یك دقیقه(بافت چوب به رنگ سبز در می آید)


۶۰- تهیه محلول بیسمارک

طرز تهیه: یک گرم پودر قهوه ای بیسمارک را در۱۰۰سی سی الکل اتانول ۸۰ % حل می کنیم.

كاربرد:در مدت نیم دقیقه  بافت های سلولز ی را به رنگ زرد متمایل به قهوه ای در می آورد


۶۱– سودانIII (سیاه)

طرزتهیه:    ۵۰  میلی لیتر استون را به ۵۰ میلی لیتر الكل اتانول ۷۰% افزوده و سپس سودانIII را تا رسیدن به حد اشباع در محلول حاصله بریزید، بدین ترتیب محلولی۲/۰درصد فراهم می آید.

 كاربرد:برای رنگ آمیزی چربی ها ولیپوسیت ها


۶۲ – استو اورسئین(محلول تازه به رنگ آلبالوئی سیر است)

 طرز تهیه: ۱۰۰میلی لیتر اسید استیك غلیظ+ ۳/۳گرم اورسئین

اورسئین در اسید ضعیف خراب می شود، بنابراین بهتر است كه آن را با رنگ خشك تهیه كنیم، یا آنكه محلول غلیظ را نگهداری كنیم و به هنگام لزوم مقداری از آن را رقیق نمائیم.

 كاربرد:مشاهده مراحل تقسیم میتوز وكروموزوم ها


۶۳– اندوفنل

 طرز تهیه: ۵/۲ گرم از۶،۲ دی كلروفنل را در ۲۵۰ میلی لیتر آب مقطر حل می كنیم.

 كاربرد:شناسائی ویتامین c (در نمونه مورد آزمایش كه بعلت خاصیت احیاءكنندگی ویتامین c در صورت موجود بودن این ویتامین در محیط بی رنگ می شود.


۶۴– ائوزین

 طرز تهیه: ( محلول آبی : یك گرم ائوزین+ ۹۹ میلی لیتر آب مقطر)

( محلول الكلی : یك گرم ائوزین+ ۹۹ میلی لیتر الكل اتانول ۷۰% )

 كاربرد:رنگ آمیزی سیتوپلاسم سلول های جانوری- رنگ آمیزی دیواره سلولی


۶۵– لاكتوفنل

طرز تهیه : مقادیر مساوی(وزنی) فنل (بلورها)، گلیسرول، اسید لاكتیك و آب مقطر را با هم مخلوط می كنیم.


۶۶– رنگ لیشمن

 طرز تهیه: ۱۵/۰گرم رنگ لیشمن خشك+۱۰۰ میلی لیتر الكل متانول(سمی ومرگ آور)

 كاربرد:رنگ آمیزی گلبول ها(گلبول ها به رنگ صورتی وهسته گلبول های سفید آبی رنگ می شود)


۶۷ – محلول نین هیدرین

 طرز تهیه: ۲/۰ گرم نین هیدرین را در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل می كنیم.

 كاربرد:برای جستجوی پروتئین ها(معرف اسید آمینه) در روش اسپكترومتری وتعیین مقدارپروتئین نمونه كاربرد دارد

توجه : نین هیدرین ماده ای سرطان زاست، در كاربرد آن باید دقت بسیار كرد. در تماس باپوست به زودی از بین نمی رود چرا كه بدن دارای اسید آمینه بوده وبه رنگ بنفش در می آید.


۶۸ – كریستال ویوله

 طرز تهیه: ۱۴گرم كریستال ویوله را در ۱۰۰ میلی لیتر الكل ایزوپروپیل۹۵% حل كرده و محلول را دو روز به حال خود گذاشته، سپس صاف می كنیم، این محلول، محلول ذخیره است.برای استفاده در باكتری شناسی، محلول را تا ۱۰ برابربا آب مقطر رقیق می كنیم.

 كاربرد:رنگ آمیزی گرم برای باكتری ها، رنگ آمیزی بافت كوتین وچوب پنبه 


۶۹- محلول ۵%  α-  نفتول در اتانول

 طرز تهیه: ۵گرم α- نفتول را در مقداری الكل اتیلیك حل كرده وحجم آن را به ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم

 كاربرد:برای رنگ آمیزی اینولین(در غده های ریشه ای گل كوكب، بنه ،غده زعفران وغده لاله) كه به رنگ بنفش در می آید


 ۷۰- سافرانین

 طرز تهیه: یك گرم رنگ خشك را در محلول الكل ۵۰% حل می كنیم سپس۱۰میلی لیتر آب مقط اضافه می كنیم تا محلول۱% تهیه شود.

 كاربرد:رنگ آمیزی لیگنین ، سوبرین  كه به رنگ قرمز در می آیند سلولززرد رنگ


۷۱- معرف بارفورد

 طرز تهیه: ۳/۱۳گرم استات مس را در ۲۰۰ میلی لیتر آب حل كرده و ۸/۱ میلی لیتر اسید استیك گلاسیال اضافه می كنیم


 ۷۲- معرف بیال

 كاربرد: برای شناسائی قندپنتوز ها(رنگ آبی متمایل به سبز)


۷۳- معرف سیلوانف

 كاربرد: برای شناسائی قندكتوزها(فروكتوز)(رنگ قرمز)


۷۴- معرف مولیش

 كاربرد:شناسائی قندها.

 برای تمامی قند ها پاسخ میدهد ودر جداسازی قندهای مختلف مفید نیست(رنگ قرمز ارغوانی

 كاربرد:شناسائی مونوساكارید ها(رنگ آبی تیره)


۷۵- محلول رینگر

 طرز تهیه:

الف ) قورباغه : مواد زیر را در یك لیتر آب مقطر حل می كنیم :

۳/۰ گرم كلریدكلسیم+۲۵/۰گرم كلرید پتاسیم+۵/۶ گرم كلرید سدیم.

ب ) پستانداران : مواد زیر را در یك لیتر آب مقطر حل می كنیم :

۳/۰ گرم كلرید كلسیم+۲۵/۰گرم كلریدپتاسیم+۵/۸گرم كلرید سدیم.

 كاربرد:برای نگهداری بافت های زنده جانوری

۷۶ – محلول هم غلظت با خون پستانداران

 طرز تهیه: ۶گرم كلرید سدیم را در یك لیتر آب مقطر حل می كنیم.


 ۷۷ – آب دریا

 طرز تهیه: ۴۵گرم كلرید سدیم+ ۵گرم سولفات منیزیم+۵گرم كلرید منیزیم +۲گرم سولفات پتاسیم هر كدام از این مواد را باید جداگانه در مقداری آب مقطر حل كرده و سپس به همدیگر افزوده و بشدت تكان داده شود، به این محلول بهتر است به مدت ۴۸ ساعت هوا داده شود.

 كاربرد:برای نگهداری جاندارانی كه ساكن آب دریا هستند


۷۸- محلول فیکساتورFAA (فرمالین- اسید استیك – الكل)

 طرز تهیه: ۵۰ سی سی الکل اتانول ۹۰ % را با مقدار ۱۰ سی سی فرمالین ۴۰% مخلوط کرده بعد مقدار ۴۰سی سی آب به آن می افزاییم .سپس ۲ میلی لیتر اسید استیك گلاسیال و۲۵میلی لیتر فرمالین تجارتی (۴۰%)به آن اضاف می كنیم.

 كاربرد: برای نگهداری بافت های گیاهی،تثیبت كننده اندام های گیاهی


 79-دو روش فیكسه كردن بافت ها

الف – فیكساتور بون (  Bouin) : برای بافت های جانوری كاربرد دارد.

طرز تهیه : محلول اشباح شده اسید پیكریك را با ریختن 2گرم از آن در 100 میلی لیتر آب مقطر سرد تهیه كرده و سپس آن را صاف می كنیم، به این محلول 6 میلی لیتر اسیداستیك گلاشیال و 30 میلی لیتر فرمالین تجارتی (40% ) اضافه می كنیم، ماده ای را كه در این محلول می اندازیم در فاصله 12 تا 48 ساعت ثابت می شود، اما اگر مدت بیشتری هم در این حال بماند اشكالی ندارد.( البته برای نگهداری درازمدت، باید ماده را به درون الكل 70% انتقال داد.)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب – فیكساتور فرمالین- الكل : برای بافت های گیاهی كاربرد دارد.

 6 میلی لیتر فرمالین 40% و 100 میلی لیتر الكل 70% را مخلوط كرده، ماده مورد نظر را در مدت 24 ساعت در این محلول می اندازیم.برای نگهداری درازمدت، ماده را به الكل 70% انتقال می دهیم.منبع:امپراطور زیست شناسی

گالری تصاویر

javascript:messageForm()
href=